OFK Titograd

Podgorica

Vijesti

Jedva čekam da krenemo sa radom!

2019-01-08

Je­se­nji dio se­zo­ne u „Te­le­kom” 1. CFL, fud­ba­le­ri OFK Ti­to­gra­da su za­vr­ši­li na tre­ćem mje­stu, sa če­ti­ri bo­da za­o­stat­ka za vo­de­ćom Su­tje­skom. Igra­li su iza­bra­ni­ci Igo­ra Pa­mi­ća pro­mjen­lji­vo, a da ni­je bi­lo ta­ko mo­žda bi dru­gi dio se­zo­ne do­če­ka­li kao li­de­ri. Jer, pr­vih de­se­tak ko­la „cr­ve­ni” su bi­li na če­lu ta­be­le, ali je on­da usli­je­dio pe­ri­od od ne­ko­li­ko sla­bih re­zul­ta­ta, ko­ji ih je na kra­ju do­veo na po­zi­ci­ju broj tri.
– Pr­vi dio se­zo­ne re­zul­tat­ski je po­čeo od­lič­no. Bi­li smo pr­vi na ta­be­li po­sli­je pr­vog kru­ga i ape­ti­ti su znat­no po­ra­sli. U tom pe­ri­o­du ni­je nas kra­si­la ne­ka atrak­tiv­na igra, ali je re­zul­tat sve po­krio. Na po­čet­ku dru­gog kru­ga de­sio se po­raz i od ta­da se stva­ri ni­su od­vi­ja­le ka­ko smo mi htje­li i du­go je tra­ja­la se­ri­ja bez po­bje­de. Za raz­li­ku od pr­vog kru­ga igra ni­je bi­la ni­ma­lo lo­ša, ali čim re­zul­tat ni­je do­šao uz nju ni­smo mo­gli bi­ti za­do­volj­ni. Si­tu­a­ci­ju smo po­pra­vi­li u če­ti­ri po­sled­nje utak­mi­ce gdje smo za­bi­lje­ži­li tri po­bje­de i vra­ti­li se u vrh ta­be­le. Ali, ka­da po­gle­da­mo iza se­be za­do­volj­ni smo sal­dom, iako je ostao žal sto ni­smo sa­ku­pi­li ko­ji bod vi­še – re­kao je za „Dan” Ivan No­vo­vić, de­fan­zi­vac ti­ma sa Sta­rog aero­dro­ma.
Igra­či i struč­ni štab su od 10. de­cem­bra pro­šle go­di­ne na od­mo­ru. Me­đu­tim, po­če­tak pri­pre­ma se bli­ži, a No­vo­vić je za na­še no­vi­ne is­ta­kao da se uže­lio ra­da na te­re­nu.
– Iskren da bu­dem, je­dva če­kam po­če­tak pri­pre­ma. Mje­sec da­na bez fud­ba­la je mno­go, ali smo do­bi­li pro­gram ra­da pa smo i u to­ku pa­u­ze bi­li u tre­na­žnom pro­ce­su ta­ko da ovo bio u ne­ku ru­ku ak­tiv­ni od­mor. Ali, u sva­kom slu­ča­ju, želj­ni smo lop­te.
Šta mo­že­mo da oče­ku­je­mo od OFK Ti­to­gra­da u dru­gom di­je­lu se­zo­ne?
– Oče­ku­jem da će­mo od­ra­di­ti do­bre pri­pre­me i na pra­vi na­čin se pri­pre­mi­ti za iza­zo­ve ko­je nas oče­ku­ju. Ka­ko na po­čet­ku se­zo­ne, ta­ko i sa­da, naš cilj je iz­la­zak na evro­sce­nu, a že­lja je da bu­de­mo šam­pi­o­ni. Si­gur­no je da ne­će bi­ti ni­ma­lo la­ko, ali sprem­ni smo da da­mo sve od se­be ka­ko bi ima­li uspje­šnu se­zo­nu. Na­dam se da će­mo na kra­ju bi­ti za­do­volj­ni uči­nje­nim – po­ru­čio je Ivan No­vo­vić.
„Ro­man­ti­ča­ri” će pri­pre­me za dru­gi dio se­zo­ne po­če­ti u če­tvr­tak 10. ja­nu­a­ra.
Po­zna­ti ri­va­li na tur­ni­ru u Me­du­li­nu
OFK Ti­to­grad će zim­ske pri­pre­me oba­vi­ti u Hr­vat­skoj, tač­ni­je u Me­du­li­nu, a u tom pe­ri­o­du će „cr­ve­ni” uče­stvo­va­ti na tra­di­ci­o­nal­nom, pe­tom po re­du, „Are­na ku­pu”. Uče­šće je pri­ja­vi­lo osam eki­pa, a iza­bra­ni­ci Igo­ra Pa­mi­ća bi­će smje­šte­ni u gru­pu „Fi­ne­ra”, gdje će za ri­va­le ima­ti Sla­ven Be­pu­lo (18. ja­nu­ar), Lo­ko­mo­ti­vu Za­greb (21. ja­nu­ar) i če­ški Znoj­mo (24. ja­nu­ar). U za­vi­sno­sti od pla­sma­na u gru­pi, 26. ili 27. ja­nu­a­ra igra­će još je­dan meč za pla­sman.
Po­red ove če­ti­ri eki­pe, na „Are­na ku­pu” u Me­du­li­nu još će igra­ti: Istra, In­ter Za­pre­šić, polj­ski sa­stav Za­gle­bje i Žar­ko­vo.
Izvor: Dan