OFK Titograd

Podgorica

Vijesti

Jedva čekam da krenemo sa radom!

Je­se­nji dio se­zo­ne u „Te­le­kom” 1. CFL, fud­ba­le­ri OFK Ti­to­gra­da su za­vr­ši­li na tre­ćem mje­stu, sa če­ti­ri bo­da za­o­stat­ka za vo­de­ćom Su­tje­skom. Igra­li su iza­bra­ni­ci Igo­ra Pa­mi­ća pro­mjen­lji­vo, a da ni­je bi­lo ta­ko mo­žda bi dru­gi dio se­zo­ne do­če­ka­li kao li­de­ri. Jer, pr­vih de­se­tak ko­la „cr­ve­ni” su bi­li na če­lu ta­be­le, ali je on­da usli­je­dio […]